Käytetty lääkelaastari palautetaan apteekkiin

Käytetty lääkelaastari palautetaan apteekkiin

Kantar TNS Oy:n uuden kuluttajatutkimuksen mukaan 84% vastaajista kertoo hävittävänsä vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet palauttamalla ne apteekkiin.Kuitenkin vain 30% vastaajista ymmärtää, että myös käytetty lääkelaastari eli depotlaastari tulisi käsitellä lääkejätteenä.1)

 

Lääkejäte on vaarallista jätettä

Suomessa kaikki ihmisten tai eläinten terveydenhoidosta ja kotitalouksista peräisin oleva lääkejäte on valtioneuvoston asetuksella jätteistä (179/2012, 4§ ja liite 4)2) luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi3). Jätelaki (646/2011, 17§) kieltää vaarallisen jätteen laimentamisen tai sekoittamisen muihin jätteisiin ja aineisiin. Vastuu asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen, kuten lääkejätteen, vastaanotosta ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisestä on kunnalla (646/2011, 32§)4). Kotitalouksissa syntyvän lääkejätteen kerääminen on vallitsevan käytännön mukaisesti järjestetty pääsääntöisesti kuntien ja apteekkien välisillä sopimuksilla apteekkeihin.5)

 

Käytetty lääkelaastari sisältää vielä lääkettä

Lääkejäte ei saisi aiheuttaa riskejä ihmisille tai ympäristölle. Joillakin lääkeaineilla on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia ympäristössä. Tällaisia ovat esimerkiksi antibioottien aiheuttama mikrobiresistenssin yleistyminen tai eliöissä havaittavat häiriöt sukupuolikehityksessä sekä käyttäytymisessä.6) Lääkkeet on kehitetty vaikuttamaan pieninä pitoisuuksina ja pienetkin pitoisuudet voivat olla haitallisia ympäristössä. Ympäristöön päätyvä lääkekuormitus ja vaikutus ympäristössä vaihtelee huomattavasti lääkeaineesta riippuen. Lisäksi niin lääkejäämien kuin muidenkin ympäristölle haitallisten aineiden kumulatiivisia yhteisvaikutuksia ympäristössä ei vielä tunneta riittävän hyvin. Lääkelaastariin voi käytön jälkeen sisältää vielä yli puolet sen alkuperäisestä lääkemärästä. Joissain näistä pitkävaikutteisista valmisteista vaikuttavan aineen laskennalliset jäämät voivat olla jopa 95 %.7)

Viemäriin huuhdotut lääkkeet päätyvät jätevedenpuhdistamolle ja kasvattavat ympäristöön päätyvää lääkeainekuormaa. Kotitalousjätteissä hävitetty lääkejäte voi puolestaan joutua väärään käyttötarkoitukseen kuten lääkkeiden väärinkäyttäjien, lasten tai lemmikkien saataville. Kun käyttämättömät lääkkeet palautetaan apteekkiin, ne säilytetään siellä asianmukaisesti ja toimitetaan tehokkaaseen loppukäsittelyyn laitokseen, jolla on lupa käsitellä tällaisia jätteitä.

Suomalaiset lajittelevat kotitalouksien muovijätettä aktiivisesti. Muovinkeräys koskee vain muovipakkauksia eikä lääkelaastaria tule hävittää muoviroskan mukana. Muovin kierrätyksessä lääkeaineet voivat myöhemmin päätyä kuluttajatuotteisiin kuten esimerkiksi lasten leluihin.

 

Miten käytetty lääkelaastari hävitetään oikeaoppisesti

Taita käytetyn lääkelaastarin liimapinnat vastakkain. Poisheitettävä laastari laitetaan takaisin alkuperäisen pakkauksen suojapussiin, jos sellainen on vielä jäljellä. Pussia tulee säilyttää turvallisessa paikassa, kunnes laastarit voi toimittaa hävitettäväksi.7) Jos alkuperäistä suojapussi ei enää ole tallessa, voi käytetyt laastari kerätä esimerkiksi läpinäkyvään ja suljettavaan pussiin.

Lääkelaastareiden hävittämisohjeet pätevät kaikkiin pitkävaikutteisiin lääkelaastareihin kuten kipu-, hormoni-, sydän-, dementia-, parkinsonismi-, pahoinvointi-, ja virtsatielääkkeisiin sekä nikotiinivalmisteisiin7).

Käytetyt ja käyttämättä jääneet lääkelaastarit on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti, mikä pääsääntöisesti tarkoittaa apteekkiin palauttamista. Apteekista voi lääkeostosten yhteydessä myös samalla varmistaa, mihin omassa kotikunnassa lääkejäte kerätään, mikäli paikallinen lääkejätteen keräilyjärjestelmästä on epäselvyyttä.

 

Lääkelaastaria ei aina tunnisteta vaaralliseksi jätteeksi

Käyttämättä jäänyttä lääkelaastaria kuten myös lääkenestettä tai -voidetta, -puikkoa, inhalaatiojauhetta ja -nestettä ei aina vielä tunnisteta lääkejätteeksi samalla tavoin kuin yleisemmin käytössä olevia kapseleita ja tabletteja. Samoin lääkepakkauksiin kuten pulloihin, ampulleihin ja ruiskuihin jäänyt lääke on lääkejätettä. Myös hoidon yhteydessä syntyvä, lääkettä sisältävä jäte on lääkepitoisuudesta riippumatta lääkejätettä ja siten vaarallista jätettä8).

 

Lääkepakkauksen hävitysohjeet voivat aiheuttaa hämmennystä

Yhteiseurooppalaisissa keskitetyn myyntiluvan hakuprosesseissa lääkevalmisteen pakkausseloste on käännös englanninkielisestä, prosessissa hyväksytystä pakkausselosteesta9). Sen sijaan kansallisissa myyntilupamenettelyissä voi olla myyntiluvan myöntämisaikaan liittyviä maakohtaisia eroja. Aina pakkausselosteessa ei ole ohjeistusta lääkejätteen hävittämiseen tai voi olla pelkkä viittaus alueellisiin tai kansallisiin käytäntöihin jättäen paljon vastuuta lääkkeen käyttäjälle. Jos selosteessa on ohjeita lääkejätteen hävittämiseen, sisältö ei aina vastaa yksiselitteisesti myyntimaan jätelainsäädäntöä.

Esimerkiksi lääkelaastarin pakkausselosteessa voidaan todeta: ”Jos asuinyhteisösi hävittää talousjätteen polttamalla, voit hävittää depotlaastarit talousjätteen mukana. Palauta käytetyt depotlaastarit apteekkiin mieluiten alkuperäispakkauksessa.”  Sekajätteen ja vaarallisen jätteen polttoon liittyy erilaisia vaatimuksia ja tässä esimerkkitapauksessa vain kehotus käytettyjen laastarien palauttamisesta apteekkiin noudattaa kasallista vaarallisen jätteen hävittämisen ohjeistusta. Kyseisen pakkausselosteen ohje on osittain harhaanjohtava antaen virheellisen vaihtoehtoisen ohjeen lääkejätteen hävittämiseksi sekajätteenä. Suurpiirteiset tai kansallisen lainsäädäntömme kanssa ristiriitaiset ohjeistukset voivat osittain selittää, miksi vain vähemmistö lääkelaastareita käyttävistä kansalaisista käsittele käytettyjä lääkelaastareita asianmukaisesti vaarallisena jätteenä.

Kuluttajat tarvitsevat lisää tietoa kotitalouksissa syntyvän erityyppisen lääkejätteen asianmukaisesta hävittämisestä. Tätä ohjeistusta tarvitaan joiltain osin myös kotihoitopalveluiden terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Lääkejätteen asianmukainen hävittäminen on kotitalouksille helppoa

Lääkejätteen keräilystä kunnan kanssa sopimuksen tehneet apteekki toimii kunnan jätelaitosten puolesta lääkejätteiden keräyspisteenä, josta jätelaitos toimittaa lääkejätteen vaarallisen jätteen käsittelyyn. Kuluttajat voivat palauttaa lääkejätteet ilman erillismaksua apteekkiin, mistä ne kuljetetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Meille kuluttajille lääkejätteen asianmukainen hävittäminen on tehty helpoksi ja meillä on osaltamme mahdollisuus omilla toimintatavoillamme vaikuttaa ympäristöterveyteemme.

 

Kuva © Kari Kallio.

Taina Nystén on johtava asiantuntija Suomen ympäristökeskuksen
(SYKEn) kulutuksen ja tuotannon keskuksessa ja koordinoi vuosina 2016 – 2019
EPIC-hanketta (Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source)10).
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi”

 

 

  1. Lääkkeetön Itämeri -kuluttajatutkimus 2020. Kantar TNS Oy, 2/2020, 15-79-vuotiaat n=1111.
  2. Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179
  3. Ympäristöministeriö. 2019. Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi – päivitetty opas. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:2. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161316
  4. Finlex 2011. Jätelaki 646/2011. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
  5. Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Kiertovoima ry & Suomen Apteekkariliitto ry. 2019. Ohje lääkejätekeräyksestä. https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Ohje_l%C3%A4%C3%A4kej%C3%A4teker%C3%A4yksest%C3%A4_2019.pdf
  6. Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E. 2019. Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää. SYKE Policy Brief – Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan 17.5.2019. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301742
  7. Marjo Männistö. 2017. Taittuuko lääkelaastari? Sic! Lääketietoa Fimeasta 1/2017,https://sic.fimea.fi/verkkolehdet/2017/1_2017/palstat/taittuuko-laakelaastari-
  8. Fortum Waste Solutions Oy. 2018. Terveydenhuollon vaaralliset ja erityisjätteet. 1/2018. https://www.fortum.fi/sites/default/files/documents/terveydenhuollon-vaaralliset-ja-erityisjatteet-230118-screen.pdf
  9. 2018. Myyntiluvat, Tuoteinformaatio, Pakkausselosteet. https://www.fimea.fi/myyntiluvat/tuoteinformaatio/pakkausseloste
  10. EPIC-hanke. http://www.syke.fi/hankkeet/epic4.2020

About the Author